Czy sprawy spadkowe można załatwiać za pośrednictwem pełnomocnika oraz w jaki sposób?

News

Czy sprawy spadkowe można załatwiać za pośrednictwem pełnomocnika oraz w jaki sposób? Jest to uzależnione od typu postępowania, które będziemy toczyć.

Jeżeli zdecydujemy się na postępowanie spadkowe u notariusza przez akty poświadczenia dziedziczenia, musimy mieć świadomość, że w kancelarii wszyscy uczestnicy muszą się stawić osobiście – ustawowi spadkobiercy i testamentowi. Nie ma w tej sytuacji możliwości wyznaczenia pełnomocnika, inaczej notariusz odmówi sporządzenia aktu dziedziczenia.
Większe pole do manewru daje nam tryb sądowego postępowania w celu stwierdzenia nabycia spadku. Kwestię pełnomocnictwa w sprawach spadkowych, reguluje na zasadach ogólnych kodeks postępowania cywilnego. Art. 87 tegoż kodeksu wyczerpująco ustala kto może pełnić rolę zastępcy procesowego. Oczywiście, że może to być przybrany do pomocy adwokat lub radca prawny, ale także rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, zstępni strony i przysposobieni. Ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, lub współuczestnik sporu. Pozostałe kategorię potencjalnych pełnomocników nie mieszczą się w kategorii postępowań spadkowych i na potrzeby tego opracowania są pomijalne.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do akt sprawy wraz z pierwszą czynnością procesową (np. jeżeli ktoś wysyła za nas wniosek do sądu, dołącza do tego wniosku pisemne upoważnienie). Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i podpisane przez mocodawcę. Jeżeli nie jest wysyłany oryginał dokumentu, należy wysłać uwierzytelniony odpis. Adwokaci i radcowie uwierzytelniają samodzielnie swoje pełnomocnictwa. Jeżeli sąd przedsięweźmie wątpliwości co do autentyczności pełnomocnictwa może żądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Gdy sprawę spadkową wywołaliśmy przed upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy (lub dowiedzenia się o powołaniu do spadku), wtedy wiarygodność pełnomocnika może mieć znaczenie. Mianowicie w takim postępowaniu będą musiały w naszym imieniu złożyć ważne oświadczenia. Zdecyduje czy spadek przyjmujemy wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy go odrzucamy, zgodnie z art. 1015 k.c. Każda z tych decyzji może spowodować potencjalne konsekwencje prawne, więc lepiej aby był to ktoś zaufany.

Lecz jeżeli termin 6 – miesięczny minął, spadek zostanie nam zasądzony wprost (czyli ze wszystkimi długami spadkowymi bez limitu odpowiedzialności), to kim jest pełnomocnik nie gra już takiej roli.

Wreszcie na koniec: pełnomocnictwo z wyjątkiem udzielonemu najbliższej rodzinie, podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, której dowód opłacenia należy podpiąć pod umocowanie.