Wszystko o ewidencji środków trwałych

News

Ewidencja środków trwałych stanowi spis obejmujący nabycia wartości rzeczowych o przewidywanym czasie użytkowania dłuższym niż rok i stanowiące własność podatnika, a także zmiany ich wyceny bądź likwidacja i zbycie. Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji wynika z ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Bez niej, nie jest możliwe zwiększenie kosztów uzyskania przychodu w drodze amortyzacji środków trwałych. Zwrócić należy uwagę, że podatnicy posługujący się ryczałtem, pomimo że nie mają prawa do odpisów amortyzacyjnych, też muszę prowadzić zbliżony rejestr – wykaz środków trwałych. W razie zmiany formy opodatkowania będzie on stanowił podstawę do wyliczenia późniejszych odpisów.

Ewidencja prowadzona jest w dowolny pisemny sposób pod warunkiem, że zawiera niezbędne elementy. Będą to:

- dane firmy: imię i nazwisko, adres oraz NIP podatnika

- dane kalendarzowe: rok dla którego prowadzi się ewidencję, daty nabycia i przyjęcia do używania

- dane informacyjne: liczba porządkowa oraz dokument potwierdzający zakup

- dane opisowe: nazwanie środka trwałego wraz z odpowiednim symbolem Klasyfikacji Środków Trwałych

- dane wartościowe: wartość początkowa, wartość ew. ulepszeń, stosowana stawka amortyzacyjna i kwoty odpisów za dany rok i narastająco

- dane finalizacyjne: data likwidacji środka z podaniem przyczyny.

Nie ma obowiązku ujawniania w ewidencji środków o wartości nie większej niż 3500 zł, lecz przedmioty o wartości co najmniej 1500 zł, o krótszym niż rok czasie użytkowania wpisuje się do ewidencji wyposażenia.

Zapisy muszą być prowadzone na bieżące, zgodnie z czasem rozpoczęcia użytkowania majątku. Dozwolone jest nanoszenie poprawek i skreśleń, pod warunkiem zachowania czytelności rejestru. Ważna jest ciągłość rzetelnego prowadzenia rejestru. Takie podejście ułatwi inwentaryzację środków trwałych, przeprowadzaną raz na 4 lata.

Należy zwrócić uwagę na umiejscowienie przedmiotów leasingu w ewidencji. Jeżeli pochodzą one z leasingu finansowego (tj. m.in. przedmiot można nabyć na koniec umowy, okres umowy odpowiada ekonomicznej użyteczności, etc) to należy zapisać go na rzecz leasingobiorcy a zatem można dokonywać z niego odpisów. W przypadku leasingu operacyjnego te korzyści zostają przy leasingodawcy.