Metody amortyzacji środków trwałych

News

Amortyzacja podatkowa to sposób na wdrożenie oszczędności podatkowych, polegający na odliczeniu od przychodu naturalnego niszczenia środka trwałego, aż do jego całkowitego zużycia.

Przedsiębiorca może amortyzować na kilka sposobów, które będą wedle wyboru rozliczane miesięcznie, kwartalnie lub raz w roku – pod jego koniec. Należy dokonać wyboru metody przed nabyciem środka stałego, gdyż najpóźniej w tym dniu trzeba ją sprecyzować.

Za ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia się metodę liniową, metodę degresywną (malejącego salda) oraz możliwość jednorazowej amortyzacji określonych środków trwałych. Każda z nich ma swoje wady i zalety, które dobrze jest dokładnie poznać, ponieważ raz wybranej metody z reguły już nie można zmienić. Ustawa o rachunkowości posługuje się nieco rozbudowaną metodyką kwestii amortyzacji np. metoda naturalna, ale nie mają one zastosowania wprost do amortyzacji podatkowej.

Metoda liniowa

Jeżeli podatnik zdecyduje się na metodę liniową określoną w ustawach podatkowych będzie ustalał kwotę odpisu amortyzacyjnego liczoną od stałej podstawy liczonej wedle ceny zakupu i według tej samej stawki określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Stawki są wyrażone w procentach, które są mnożone przez ceny nabycia i dzielone przez 12 miesięcy. Stawki procentowe mogą zostać podwyższone o konkretny współczynnik, o ile środek pracuje w szczególnych warunkach wymienionych w ustawie (np. wyższa intensywność zużycia). W pewnych sytuacjach dla oznaczonych typów środków trwałych można ustalać indywidualnie stawki amortyzacyjne. W szczególności obejmuje to używane lub ulepszone środki trwałe wprowadzone pierwszy raz do ewidencji danego podatnika.

Metoda degresywna

Wobec kategorii maszyn i urządzeń zaliczanych przez Klasyfikację Środków Trwałych do grup 3-6 i 8 jak i środki transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych, można zastosować metodę malejącego salda. Polega ona na zastosowaniu w pierwszym roku używania środka stawki z Wykazu maksymalnie dwukrotnie większej, a w kolejnych latach z takim samym wskaźnikiem przy czym podstawa amortyzacji jest zmniejszana o dokonane odpisy amortyzacyjne. Jeżeli tą metodą dojdzie się do sytuacji w której roczna amortyzacja byłaby niższa niż liniowa, przechodzi się na tą drugą metodę. 

Jednorazowa amortyzacja

Z amortyzacji jednorazowej mogą korzystać jedynie mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. Środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyjątkiem samochodów osobowych, podlegają pod możliwość jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym w którym wprowadzono je do ewidencji. Granicą łącznej wartości odpisu jest 50 000 euro przeliczanego według średniego kursu NBP na pierwszy dzień października roku poprzedzającego. Przez pojęcie małego podatnika w 2016 r. należy rozumieć takiego podatnika, u którego w 2015 r. wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 5 092 440 zł.

W zależności od wyboru metody amortyzacji, różnie kształtują się koszty przedsiębiorstwa Stanowi to dla podatnika doskonałe narzędzie pomocne przy wyborze właściwej metody amortyzacji, a zarazem optymalizacji kosztów podatkowych.