Czym są środki trwałe?

News

Środki trwałe to te elementy majątku spółki, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, ze względu na swoje cechy i charakter używania. Aby element został przyjęty jako środek trwały, musi on spełniać pewne kryteria:

- okres jego planowanej użyteczności musi być dłuższy niż jeden rok, termin roczny stanowi cezurę między środkami trwałymi od obrotowych. Nie może tym samym podlegać zużyciu w krótkim cyklu produkcyjnym, gdyż wtedy byłby jako część obrotowa;

- jest w pełni funkcjonalny i sprawnie funkcjonujący, w innym przypadku jako zepsuty nie będzie stanowić środka trwałego gdyż nie generuje korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstwa, co stanowi jego obowiązek;

- są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub oddane do dzierżawy lub najmu i stanowi tym samym jako generator zysków ekonomicznych,

- ich wartość przekracza 3500 zł.

Definicje środków trwałych są zawarte w prawie podatkowym i bilansowym tj. w ustawie o podatku PIT, ustawie o podatku CIT oraz ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z przepisami ustaw, klasyfikuje się jako środki trwałe m.in.:

 1. budowle,

 2. budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 3. maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

 4. spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego,

 5. spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego,

 6. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 7. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

 8. licencje,

 9. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,

 10. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

 11. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o PIT, dokonuje korzystający.

o ile spełniają one parametry o których wspomniano na początku.

Ponieważ księgowość prowadzona jest w zapisach pieniężnych, wprowadzenie do bilansu środka trwałego następuje poprzez wycenę środka, według wartości której zostanie zaksięgowany. Zmiana wartości powinna zostać skorygowana w bilansach, aby była jak najbliższa rzeczywistości.